ترانه ای که حتمن بشنوید

میهن پرستانه ترین ترانه

نام جاوید ای وطن/  صبح امید ای وطن 

  جلوه کن در آسمان/  همچو مهر جاودان
وطن ای هستی من/  شور و سرمستی من  

 جلوه کن در آسمان /    همچو مهر جاودان
بشنو سوز سخنم /  که همآواز تو منم  / 
 همه جان و تنم
                       وطنم، وطنم، وطنم، وطنم
 بشنو سوز سخنم  /   که نوا گر این چمنم  /  همه جان و تنم
                      وطنم، وطنم، وطنم، وطنم
همه با یک نام و نشان   /به تفاوت هر رنگ و زبان

/ 0 نظر / 13 بازدید