بررسی اثرات عملیات آبخیزداری

ررسی اثرات عملیات  آبخیزداری بر ژئومورفولوژی حوضه آبخیز( نگاه موردی حوضه آبخیز برزو)

چکیده
هرحوضه آبخیز دارای ویژگی های خاص است وآگاهی ازویژگی های هرآبخیز مهمترین وسیله وابزار برای تعیین وانتخاب نوع مدیریت وشیوه های حفاظت، احیاءوبهره برداری از منابع موجود درآن می باشد.حوضه آبخیز برزو یکی از عرصه های منابع غنی در گذشته نه چندان دور بوده، که اکنون مورد تخریب قرار گرفته است.یکی از راهکارهای احیاء وتوسعه منابع طبیعی،اجرای طرح های آبخیزداری در حوضه آبخیزمی باشد.
این تحقیق به منظور بررسی اثرات طرح های آبخیزداری بر ژئومورفولوژی حوضه آبخیز جهت حفاظت خاک وآب صورت گرفته است.که پس از ارزیابی عملیات آبخیزداری در حوضه مورد نظر دو فرضیه ذیل مطرح وتاییدگردیده است:
1 طرح های آبخیزداری اجرا شده بر کنترل فرسایش و اصلاح رفتار رودخانه  حوضه نقش موثر داشته است .
2-طرح های مکانیکی غیر اصولی آبخیزداری اجرا شده بر ناپایداری دامنه های حوضه نقش داشته است.

/ 0 نظر / 47 بازدید