دشت های ایران

دشت های ایران به دودسته تقسیم می شود:

الف)دشت ها یا جلگه های ساحلی       ب)دشت های داخلی

1-دشت خوزستان  یا زاگرس پست یک فرو رفتگی ساختمانی است که قسمتی از پلاتفرم عربستان است. این دشت  به وسیله رسوبات آبرفتی کاملا پوشیده شده،یک دشت صاف وهموار که عارضه خاصی در آن مشاهده نمی شود. شیب این دشت بسیار کم است. بین دشت خوزستان ورشته کوه های زاگرس از نظر ساختمانی حد مشخصی وجود ندارد مرز بین این دو واحد خط مستقیمی است که به موازات ساحل شمالی خلیج فارس از جنوب جزایر متعلق به ایران عبور می کند.

2-دشت سیستان  یک دشت آبرفتی و دریاچه ای است محل رسوب گذاری رود خانه هیرمند در دوران چهارم بوده است. روی حاشیه توده سخت بلوک هلمند قرار داردکه در تعیین  شکل ژئومورفولوژی بلوک لوت  نیز تاثیر داشته است.مرز غربی این  واحد ادامه گسل هریرود است.

3-دشت سرخس گوشه ای از پلاتفرم توران است که گسل عشق آباد یا کپه داغ در ناحیه سرخس  نیز ادامه  یافته و این دشت  را از کوهپایه های ارتفاعات هزار مسجد جدا میکند.

4- دشت لوت به احتمال زیاد خشک ترین وسوزان ترین بیابان دنیا که در جنوب شرقی کشور  بین دو گسل نهبندان ونای بند قرارگرفته است. بخش کوچکی از آن در شمال غرب توسط کوه های شتری از بلوک اصلی جدا شده که به بلوک طبس معروف است.از نظر مورفوتکتونیک بلوک لوت به سه بخش تقسیم می شود لوت شمالی عارضه دار و لوت جنوبی به صورت دشت می باشد ولوت مرکزی که وسیع ترین و نیز پست ترین قسمت بیابان لوت است. که با "همدا "های آفریقا شباهت زیادی دارد .

بیابان لوت از نظر پوشش گیاهی بسیار فقیر وبیشتر نقاط آن فاقد گیاه است.وتنها رود دایمی آن رود شور بیرجند است.

5-دشت کویریک چاله زمین شناسی است که در جنوب رشته کوه های البرز بین خراسان وسیستان وقم وکاشان ویزد قرارگرفته است.قسمت زیادی از دشت کویر را ماسه وسنگ پوشانده است که طوفان های شدیدتل های ماسه ای معروف به ریگ روان به وجود می آورد. این دشت از خشک ترین نواحی ایران است.

                                 بر گرفته از  کتاب های جغرافیای ایران وژئو مورفولوژی ایران و کلیات ژئومورفولوژی ایران

/ 0 نظر / 624 بازدید