تاوان یک غفلت

همه چیز زیر سر این میوه ممنوعه است. همون نخستین

غفلت و گناه جد بزرگ ما وبانوی محترمه شان که تسلیم

وسوسه های شیطان شدند. و به دنبال این نافرمانی، پروردگار

 ایشان را مجازات کرده و از بهشت  به زمین اخراج شدند و

زندگی در زمین تاوان یک غفلت شد. زندگی بشر همچنان ادامه

 دارد با غفلت هایی که تاوانش سخت تر از آمدن به زمین است چگونه مراقب باشیم؟!

/ 0 نظر / 19 بازدید