بزرگترین زمین لغزش دنیا کجاست؟

                                                                                                                        

پدیده لغزش در رسوب های ریزدانه ،سست وشکل پذیر  مانند رس ،مارن از پدید های شناخته شده دنیاست.اما لغزش لایه های زمن شناسی از فرایندهای دامنه ا است که در قلمرو زاگرس اتفاق   می افتد و تقریبا می توان آن را از پدیده های خاص  زاگرس میانی به شمار آورد یعنی  نوعی لغزش که درآن عمل لغزش در سطح چینه شناسی سری رسوبها و موازی با شیب دامنه صورت میگیرد تناوب لایه های آهک در رو و مارن در زیر ،شیب زیاد ساختمانی ،دخالت تکتونیک  و نیروی جاذبه زمین از عوامل موثر این پدیده محسوب می شوند.

آب حاصل از باران وذوب برف از طریق در و شکاف لایه های آهک رویی نفوذ کرد ه و لایه های غیر قابل نفوذ مارن وشیل در زیر می رسند  وبا جذب   این لایه ها به حالت خمیری و لغزنده در می آیند و موجب ناپایداری  لایه آهک رویی می شوند  .در جایی که شیب  دامنه زیاد باشد یا در اثر فرسایش کناری رود،یا در اثر وقوع زلزله ،لایه اهکی دراثر نیروی ثقل به طرف پایین حرکت  خواهد کرد که نمونه آن در زاگرس میانی  بار ها اتفاق افتاده است.چنین وقایعی بارها مقاطع دره ها در زاگرس و  مسیر رودها را   تغییر داده است.لغزش در  سیاه کوه،دنا،اشترانکوه وکبیرکوه دیده می شود.که بزرگترین آنها  به نام سمیره است.

توجیه نحوه تشکیل زمین لغزه بزرگی در دره رودخانه سمیره به وسعت 160 کیلومتر مربع امر دشواری است ، در این محل یک قطعه از آهک آسماری به طول 15کیلومتر و ضخامت 300متر از سطح دامنه کبیر کوه به پایین لغزیده  است که  56میلیون تن سنگ اهک به درون دره لغزیده و خرد شده است.

                                                                                                                                                   منابع:رودخانه های زاگرس  وژئومورفولوژی ایران

/ 0 نظر / 34 بازدید