پاییز!

       باز پاییز است،

                  اندکی از مهر پیداست،

                  حتا در این دوران بی مهری، باز هم پاییز زیباست.

                              مهرتان قشنگ

                                                        پاییزتان مبارک

/ 2 نظر / 18 بازدید
شیخ نهایی

[گل]

ناجی تنها

بـرگ ها ؛ #الفـبایِ درختـاننـد ! میـاُفتـند و #جمله می شوند.. #انشایِ پـایـــیز ، #خوانـدنی ست . . . !! [قلب][گل]