سخنان اندیشه برانگیز

آموخته ام که خداوند همه چیز را در یک روزنیافریده است.پس چه چیزباعث می شود  که من  بیندیشم می توانم همه چیز را در  یک روز به دست بیاورم.

                                             چارلی چاپلین

بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند.تیره بخت تر از آن ملتی که علاقه مند به دانستن تاریخ خود نباشد.شوربخت تر از همه ملتی که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد.

                                                                     احمد  کسروی

بین آنکسی که بی سواد است وتوانایی خواندن ندارد وآن کسی که مطالعه نمی کند تفاوت چندانی وجود ندارد

                                                                          جیم ران

اگر رییس دولت ،پاپ یا دالایی لاما قرار باشد به خانه شما بیایید ،آیااز یک هفته قبل خانه اتان را مرتب نمی کنید؟ بهترین خوراکی ها را نمی خرید؟ چرا این کارها را برای خودتان انجام ندهید؟ شما هم به اندازه آنها مهم هستید.

                                                        کانفلید

/ 0 نظر / 17 بازدید