آرزوی قدیمی

این یک آرزوی قدیمی است.آدمیزاد یک عمر است که می کوشد شاید مرز بین افسانه و تاریخ،قصه و واقعیت ،راست و دروغ، حق و نا حق را معلوم کند. هنوز که هنوز است پیدا نشده!

/ 5 نظر / 17 بازدید
جهانمردی

خرم آنروز کز اینجا چو همایون برویم با دلی شاد از این دایره بیرون برویم

شیخ نهایی

[گل] درود

پروتاگونیست

این موضوعات نسبی است چون هر کدام از این تعاریف در نگاه افراد مختلف متفاوت است، در نظر یک یهودی سرزمین فلسطین حق اونهاست و در نظر یک فلسطینی ناحقه.

فطرتی

بهش فکر کنم ،گیج میشم ..[گل]