دانستنیها

 بزرگترین رشته کوه قاره ای در جهان کوه قراقورم-هیمالیااست.

طویل ترین کوه،کوه های راکی در امریکای جنوبی است.

طراح  پرچم کنونی ایتالیا ناپلئون بناپارت است. 

قله دماوند  بیست وسومین  قله دنیاست. 

 سالانه از وسعت ایران کم می شودو بر ارتفاع زاگرس اضافه می شود. 

از وسعت دریاچه ارومیه کاسته می شود. 

یک مهندس انگلیسی به نام جان میشل پدر علم لرزه  شناسی است. 

پدر علم لرزه شناسی ایران بهرام عکاشه است.

کشنده ترین زلزله ثبت شده درجهان در سال 1557در چین مرکزی رخ داده.و حدود830000نفرکشته شدند. 

هرساله در مناطق مختلفی ازایران حدود 10000زمین لرزه رخ می دهد. 

بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در ایران زمین لرزه طبس بابزرگای 6/7بود. 

بیشترین خسارات ناشی از زمین لرزه درایران مربوط به 5دی ماه 1382شهر بم با بزرگای 5/6باعث تخریب ارگ بم شد.

 بیشتر زمین لرزه ها در اعماق کمتر از 80کیلومتر از سطح زمین روی می دهد.

/ 0 نظر / 15 بازدید